ברוכים הבאים למערכת "פסיק" ("המערכת") המנוהלת על ידי פסיק ספרים וטכנולוגיה בע"מ ("החברה"). מדיניות הפרטיות שלהלן, כפי שתעודכן מעת לעת ("מדיניות הפרטיות"), מפרטת ומסדירה את האופן בו פועלת החברה בנוגע לפרטיותם של משתמשי המערכת, ובנוגע למידע אשר נמסר על ידם או שנאסף על ידי החברה בעת השימוש במערכת. החברה מחויבת להגן על פרטיות משתמשי המערכת בהתאם לדין.

מדיניות הפרטיות נכתבה בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים, לגברים ולחבר בני אדם כאחד. מדיניות הפרטיות היא חלק מתנאי השימוש במערכת ("תנאי השימוש"), וכל שימוש במערכת כפוף לה. 

מידע שתמסור לחברה 

במהלך השימוש במערכת, ובפרט במסגרת תהליך ההרשמה למערכת, תתבקש למסור מידע אישי אודותיך. מידע זה עשוי לכלול את שמך, עיסוקך, שם הגוף אשר בשמו תעשה שימוש במערכת, פרטי התקשרות (כגון דוא"ל, מספר טלפון וכתובת),  פרטי תשלום ועסקאות, ופרטים בנוגע להעדפותיך השונות. בנוסף תוכל למסור או לפרסם מידע נוסף אודותיך במהלך השימוש במערכת.

יודגש כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

אתה מצהיר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך שמידע שנמסר על ידך עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה וכי החברה עשויה לאסוף מידע על פעילותך במערכת. מאגרי המידע של החברה מתארחים על גבי שירותי ענן של AWS.

העברת מידע לחברה, לרבות מידע אישי או רגיש, מעידה על הסכמתך לכך שהחברה יכולה לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, לצורך מתן שירותי החברה ותפעול המערכת, שיפורם ואבטחתם, ביצוע מחקר וניתוחים נוספים, ומסירת מידע שיווקי או פרסומי (בין היתר בדיוור ישיר). 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים כל מידע אשר מזהה אותך, אלא במקרים הבאים: (א) בהסכמתך; (ב) העברת המידע מחויבת בדין; (ג) עם קבלת צו ביהמ"ש או דרישת כל רשות מוסמכת; (ד) הפרת הוראה או תנאי מתנאי השימוש, ככל שהעברת המידע נדרשת לדעת החברה בקשר עם כך; (ה) ההעברה הכרחית לדעת החברה כדי להגן על אינטרסים של החברה, של הציבור, או כדי להגן על שלומך; (ו) הדבר דרוש כדי להגן על זכויותיה של החברה בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו; (ז) כחלק מהשימוש הרגיל במערכת; (ח) כפי שאושר מפורשות במדיניות פרטיות זו; (ט) אם תחליט להשתמש בשירותי צדדים שלישיים, כאמור בתנאי השימוש; (י) חל ארגון מחדש או שינוי במבנה המשפטי או מיזוג הפעילות של החברה, ונדרשת העברתו של העתק מפרטי המשתמש, ובלבד שתנאי מדיניות פרטיות זו ימשיכו לחול על כל שימוש בפרטים האמורים; או (יא) בחשבון הלקוח, למשתמשים אחרים באותו חשבון.

החברה תהיה רשאית לשמור את המידע אודותיך כל עוד לא ביקשת לסגור את חשבון הלקוח במערכת, וככל שהמידע נדרש לה לשם השימושים המנויים לעיל, או לשם הגנה על האינטרסים הלגיטימיים של החברה.

בכל עת תהיה רשאי לפנות לחברה בכתב, לכתובת psik@psik.io, ולבקש לעיין במידע אודותיך שמוחזק על-ידה. בקשות לעיין במידע יטופלו על-ידי החברה תוך פרק זמן סביר, בהתחשב ביכולתה לאמת את זהות המבקש, לאתר את המידע המבוקש ולהבטיח את ההגנה על פרטיותם וזכויותיהם של מי שמידע שלהם נשמר בצמוד למידע המבוקש. בנוסף, תוכל לעיין במידע מסוים אודותיך (כגון מידע שהעלית לחשבון המשתמש במערכת) ולבצע בו תיקונים, על-ידי כניסה לחשבון הלקוח שלך במערכת.

אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי

לעיתים המערכת משתמשת במידע מזהה שאינו אישי, אותו המערכת אוספת או יוצרת על-בסיס מידע אישי, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של המערכת ולאפשר למערכת להתאים למשתמש את השימוש במערכת. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש במערכת, כמו גם על מנת להציע למשתמשים תכונות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין אותם. אנו עשויים לחלוק מידע אנונימי עם צדדים שלישיים, לרבות לצרכים מסחריים.

דיוור ישיר

בהרשמתך למערכת, אתה מאשר ומסכים כי החברה יכולה לעשות שימוש במידע אשר תמסור לה לצורך שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומת והצעות לרכישת שירותים או מוצרים, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליך להודיע לחברה על כך בכתב בכתובת psik@psik.io. מובהר כי אם תבקש שלא לקבל עוד מידע שיווקי, דברי פרסומת או דיוור ישיר מהחברה, הדבר עשוי להביא לחסימתך מחלקים מסוימים במערכת, ו/או לכך שלא תוכל עוד להשתמש בשירותי החברה, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית בכל עת לפנות אליך, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרת לה וגם אם לא אישרת קבלת דברי פרסומת, בהודעות שירות ותחזוקה, כגון התראות ועדכונים הנוגעים לשירות בו אתה משתמש, הודעות בנוגע לתשלומים, החלפת סיסמה, פניות במערכת, עדכונים בנוגע לתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, וכדומה.

נתוני גלישה

החברה עורכת מעקב אחר השימוש במערכת באמצעות כלים סטנדרטיים, כגון Google Analytics, pixels ו-Cookies, וזאת לצורך תפעולה השוטף והתקין של המערכת, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כלים אלה אוספים מידע מגוון, כגון העמודים בהם ביקר משתמש מסוים, משך הזמן ששהה במערכת, מהיכן הגיע למערכת, העדפותיו האישיות לתצוגת המערכת ועוד. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות במערכת. 

אבטחת מידע

החברה משקיעה מאמצים באבטחת המערכת והמידע האישי אודות משתמשיה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי המערכת, מחשביה ושרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות פרטי המשתמש.  

הערה מיוחדת לגבי קטינים

השימוש במערכת מותר למי שמלאו לו 18 שנים בלבד. אם נודע לך שהמערכת משמשת מי שלא מלאו לו 18 שנים, אנא הודע לנו על כך באופן מיידי בכתובת: psik@psik.io.

שינויים במדיניות פרטיות זו

מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת, ומדיניות הפרטיות העדכנית היא זו המחייבת. במקרה בו תשתנה מדיניות הפרטיות שינוי מהותי, בעל השפעה מהותית על פרטיותם או זכויותיהם של המשתמשים, תפורסם הודעה על כך במערכת קודם לכניסת השינוי לתוקף, והמשך השימוש לאחר כניסתו של השינוי לתוקף יהווה הסכמה לו. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה היא זו המפורסמת במערכת תחת הקישור "מדיניות פרטיות".

יצירת קשר

בכל שאלה, הערה או תגובה בנוגע למדיניות זו או בנוגע לעיון במידע אודותיך השמור אצל החברה, בכפוף ובהתאם לחובות המוטלות על החברה לפי דין, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת: psik@psik.io.

מדיניות פרטיות

תאריך עדכון: אוקטובר 2020