1. כללי

 • ההוראות והתנאים המפורטים להלן חלים על השימוש במערכת פסיק (להלן: "המערכת"), המנוהלת ע"י פסיק ספרים וטכנולוגיה בע"מ (להלן: "החברה"). תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מכתב ההזמנה של החברה עליו יחתום הלקוח (להלן: "כתב ההזמנה"). תנאי השימוש וכתב ההזמנה מהווים יחד את ההסכם המלא והמחייב בין הלקוח לבין החברה (להלן: "תנאי השימוש" או ״ההסכם״). במקרה של סתירה או אי התאמה בין כתב ההזמנה לאמור להלן, האמור בכתב ההזמנה יגבר. 
 • החברה עשויה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ושינויים אלה יחייבו אותך ללא כל סייג. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, לרבות כל שינוי בהם, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש במערכת. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש במערכת אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, או אם השימוש במערכת אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר. 
 • ככל שאתה מקבל את תנאי השימוש בשם לקוח שהינו מעסיקך או גורם אחר אליו אתה קשור, הינך מצהיר ומתחייב כי יש לך את הסמכות החוקית המלאה לחייב את הלקוח לתנאי השימוש, כי קראת והבנת את תנאי השימוש וכי אתה מסכים, בשם הלקוח, לאמור בהם. אם אין לך את הסמכות המשפטית לחייב את הלקוח, הינך מתבקש לא לאשר את תנאי השימוש.
 • כותרות הסעיפים נועדו לנוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותם של תנאי השימוש. בכל מקום בו תנאי השימוש נוקטים לשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.

2. שימוש במערכת

 • המערכת. המערכת הינה פלטפורמת Software-as-a-Service המיועדת לספריות אקדמיות, מכוני מחקר, מוסדות ועסקים (כל אחד מאלה, להלן: "הלקוח") ואשר (א) מספקת קטלוג של ספרים; (ב) מאפשרת קריאה ועיון בספרים דיגיטליים (להלן: "הספרים הדיגיטליים") על ידי קוראים ומנויים מטעם הלקוח (להלן: "הקוראים"); וכן (ג) מציעה ספרים בעותק מודפס לרכישה והזמנה (בתשלום נוסף) (ביחד - "השירותים"). השירותים ניתנים ללקוחות על בסיס מנוי לפרק זמן שצוין בכתב ההזמנה ובהתאם להוראות סעיף "תקופת ההסכם" בתנאי השימוש. 
 • הרשמה למערכת. כדי להירשם למערכת ולקבל את השירותים, על הלקוח לספק מידע נכון, מדויק ומלא אודותיו, ולעדכן במערכת בדבר כל שינוי שחל במידע האמור. הינך מתחייב כי יש לך את כל הזכויות הדרושות במידע אשר תמסור לחברה, וכי השימוש במידע אשר תמסור לא יגרום להפרת זכות של צד שלישי כלשהו. 
 • חשבון משתמש. במסגרת ההרשמה למערכת ייפתח עבורך חשבון לקוח (להלן: "חשבון לקוח") ותקבל שם משתמש ו/או סיסמא לשימוש בו. אתה הוא האחראי הבלעדי לכל פעילות המתבצעת בחשבון הלקוח שלך, לרבות לכל פעילות בחשבונות המשתמש של הקוראים מטעמך, ולשמירת הסודיות של פרטיהם. אנא דווח לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון הלקוח שלך.
 • שימוש מותר ואסור במערכת. הינך רשאי להשתמש במערכת לצרכיך ולצרכי הקוראים מטעמך בלבד, ולא לצורך שימוש מסחרי (לרבות באמצעות הצעתה לצדדים שלישיים) או למטרות שאינן המטרות לשמן היא נועדה. הלקוח הינו האחראי הבלעדי ביחס לשימוש במערכת שנעשה על ידי שליחיו, עובדיו, נציגיו, וסוכניו, ושימוש זה יעשה בכפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא: (א) לעשות במערכת שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי החברה; (ב) לנסות לחדור למערכת או למחשביה של החברה ולשנות או לנסות לעקוף רכיבי אבטחה המגנים עליהם ; (ג) לפעול לשיבוש או להפרעה כלשהם לשירותים; ולא (ד) לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין במערכת ובין בשימוש בשירותי החברה המהווה עבירה על החוק.
 • הפסקת השימוש במערכת. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי: (א) להפסיק את פעילות המערכת באופן זמני או מוחלט; (ב) לבצע כל שינוי, תיקון ועדכון במערכת ובכלל זה בשירותים המוצעים במערכת, בתוכנה, בעיצובה, בתנאי הגישה למערכת, בספרים הדיגיטליים וכיוצא באלה; ו-(ג) לחסום כל לקוח ו/או קורא מלהשתמש במערכת ללא כל הודעה מוקדמת, ככל שהדבר דרוש לצורך הגנה על המערכת או על צדדים שלישיים, במקרה של הפרת תנאי השימוש, מסירת פרטים שגויים במתכוון, או בכל מקרה אחר בו הדבר יידרש באופן סביר.

3. תשלומים

 • דמי המנוי. בתמורה לשירותים, הלקוח ישלם לחברה את דמי המנוי, אשר יוצגו בש"ח אלא אם צוין אחרת בכתב ההזמנה, במועדים ולמשך התקופות כמפורט בכתב ההזמנה (להלן: "התשלומים"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את גובה דמי המנוי, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות מתן התראה ללקוח, ודמי המנוי החדשים ייכנסו לתוקף בכל מקרה, רק לאחר תום תקופת המנוי הקיימת של הלקוח. לאחר ששולמו, התשלומים או כל חלק מהם אינם ניתנים לביטול ולא יוחזרו בכל מקרה, אלא בכפוף לדרישות דין שאינן ניתנות להתניה. יובהר, כי האחריות על חיוב הקוראים וגביית תשלומים מהם, ככל שישנם, מוטלת על הלקוח בלבד. מע"מ יתווסף לכל תשלום כנגד חשבונית מס כדין.  
 • דרך התשלום. הלקוח ישלם כל חשבונית של החברה בהתאם לתנאי התשלום ולמועד התשלום המפורטים בכתב ההזמנה, ואם לא פורטו, כל חשבונית תשולם בתנאי שוטף. ללקוח אין זכות עכבון או קיזוז כלפי החברה. החברה נעזרת בצדדים שלישיים לצורך סליקה וביצוע תשלומים, והלקוח מאשר שפרטים אודותיו יועברו לאותם צדדים שלישיים, והשירותים הנ"ל יסופקו על-ידם לפי תנאיהם, אשר יחייבו את הלקוח. 
 • איחור בתשלום. במקרה שתשלום כלשהו לא ישולם לחברה תוך עשרה (10) ימים ממועד התשלום ולאחר שניתן ללקוח פרק זמן נוסף לתשלום של עשרה (10) ימים ממועד משלוח הודעה בכתב על ידי החברה על אי התשלום, אזי מבלי לפגוע בזכות החברה לסעדים נוספים, החברה תהיה רשאית להשהות את גישת הלקוח לשירותים ו/או לכל חלק מהם ו/או לסיים את ההסכם. בנוסף, ומבלי לפגוע בזכות החברה לסעדים נוספים, כל תשלום על פי הסכם זה שלא ישולם על ידי הלקוח במועד התשלום, יישא ריבית ממועד התשלום האחרון ועד לביצוע התשלום בפועל, בשיעור השווה לגבוה מבין (א) 1.5% ו- (ב) שיעור הריבית המקסימאלית המותרת על פי החוק החל. יובהר, כי הלקוח יישא בכל ההוצאות הסבירות (כולל שכר טרחת עורכי דין) שיגרמו לחברה בקשר עם גביית סכומים אלה.

4. קניין רוחני

 • הקניין הרוחני של החברה. כל הזכויות המשפטיות, רשומות או בלתי רשומות, בשירותים, במערכת, בתוכן הכלול או המוצג במסגרתם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל תכנון, פטנט, זכות יוצרים, אמצאה, פיתוח, רעיון, ידע, קוד, מתודולוגיה, סוד מסחרי, טכנולוגיה, עיצוב, תהליך, ובכל נכס אחר, ובכל פיתוח, שינוי ו/או שיפור של השירותים, אשר יפותחו, ייוצרו, ו/או יתגלו על-ידי החברה או מי מטעמה (להלן: "הקניין הרוחני"),יישארו בבעלותה הבלעדית של החברה  ו/או  של מעניקי הרישיון שלה, לפי העניין, והסכם זה אינו מעניק ללקוח ו/או לקוראים כל זכות בהם, למעט זכות שימוש מוגבלת בהתאם לתנאי ההסכם. למען הסר ספק, הלקוח ממחה בזאת בכתב ומראש את כל זכויותיו, ככל שייוצרו כאלו, בקניין הרוחני ובכל נגזרת שלו, לידי החברה, וזאת באופן בלתי חוזר. 
 • רישיון שימוש. בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי השימוש ולמשך תקופת ההסכם, החברה מעניקה ללקוח רישיון אישי, מוגבל ובלתי ניתן להעברה, המחאה או רישיון משנה, לשימוש בשירותים עבור הקוראים מטעם הלקוח. למעט כאמור במפורש בתנאי השימוש, החברה איננה מעניקה כל זכות או רישיון אחר ללקוח בקשר עם השירותים, מפורשת או משתמעת, לרבות בקניין הרוחני.
 • הגבלת שימוש. הינך מתחייב שלא לעשות, להרשות או לסייע לאחר לעשות כל פעולה שמפרה את הקניין הרוחני של החברה או את זכויותיו של כל צד שלישי בשירותים, במערכת ובמידע הכלול במסגרתם, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, לתרגם, לחקות, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או לשנות, להפיץ, להקצות, לשעבד או להעביר בכל דרך שהיא את הזכויות המוענקות לך בהסכם זה או כל פרט הקשור בשירותים, במערכת ובמידע הכלול במסגרתם (לרבות הספרים אשר יועמדו לעיונך), במלואם או בחלקם. 
 • משוב. הינך מתחייב להודיע לחברה על כל תקלה שמתגלה על ידך במהלך השימוש בשירותים. כל משוב, רעיון או הצעה לשינוי או שיפור השירותים שיסופקו לחברה על ידך יהיו בבעלותה המלאה של החברה (להלן: "המשוב") והינך ממחה בזאת לחברה את כל הזכויות במשוב ובזכויות הקנייניות הקשורות אליו.
 • מידע אנונימי. החברה עשויה לאסוף מידע על השימוש בשירותים על ידי לקוחות ו/או קוראים שאינו מאפשר זיהוי אישי (להלן: "מידע אנונימי"), לעשות בו שימוש ולחלוק אותו עם גורמים מסחרים או עם צדדים שלישיים המספקים לה שירותים, וזאת לצורך שיפור השירותים ללקוחות. כל מידע אנונימי שנאסף או הושג על ידי החברה יקום לבעלותה הבלעדית של החברה.

5. רכיבים של צדדים שלישיים 

 • השירותים עשויים לכלול תוכנות או רכיבים אחרים, לרבות תוכנת "קוד פתוח", המסופקים על ידי צדדים שלישיים  (להלן: "רכיבי צדדים שלישיים"). תנאי הרישיון, הודעות על זכויות יוצרים וקוד המקור הזמין ביחס לרכיבי צדדים שלישיים אלו, ככל שישנם, מפורטים באתר האינטרנט של החברה, ואלו חלים על השימוש ברכיבי צדדים שלישיים בנוסף ומבלי לגרוע מתנאי השימוש. בשימושך בשירותים הינך מסכים לכל התנאים כאמור. במקרה שהשירותים כוללים רכיבי צדדים שלישיים שאינם מצוינים בדף האינטרנט לעיל, יחולו לגביהם ההגבלות הכלולות בתנאי השימוש, כאילו היו חלק מהשירותים. 

6. התקשרות עם הקוראים

 • עמידה בתנאי השימוש ובחוק. הלקוח הינו אחראי לכך שכל התקשרות עם קוראים מטעמו וכל פעולה שתינקט בקשר עם התקשרות כאמור תעמוד בתנאי השימוש. הלקוח מצהיר ומתחייב כי אין כל איסור או הגבלה מסוג כלשהו לשימוש בשירותים, והוא יקיים ויוודא קיום של כל החוקים, הדרישות הרגולטוריות, הכללים והנוהגים הנוגעים לשימוש, אחסון, העברת מידע אישי ותקשורת עם הקוראים, לרבות חוקים ותקנות בנושא פרטיות, דיוור ישיר ואנטי-ספאם. הלקוח יוודא ויהיה אחראי בלעדי לכך שהקוראים נתנו את הסכמתם המפורשת, כך שהחברה רשאית להשתמש, לעבד ולהעביר כל מידע שקשור לקוראים באופן חוקי וליצור קשר עם הקוראים בקשר עם השירותים (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני והודעות SMS) כנדרש על פי כל החוקים, התקנות וההנחיות בתעשייה הרלוונטית החלים על עיבוד מידע אישי ומשלוח של הצעות מסחריות וכל תקשורת אחרת. 
 • הגנת הצרכן. מתן השירותים ללקוחות על ידי החברה הינו על בסיס עסקי ועל כן חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 אינו חל על ההתקשרות במסגרת תנאי השימוש. הלקוח יוודא ויהיה אחראי במלואו לקיום של כל החוקים והתקנות הקשורים להגנת הצרכן בקשר עם הקוראים מטעמו, ככל שחלים.

7. ספרים מודפסים 

 • הזמנות ומחירים. כחלק מהשירותים, המערכת מציעה ללקוחות לרכוש מגוון ספרים בעותק מודפס, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן: ״הספרים המודפסים״). מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף או לגרוע ספרים מודפסים המוצעים לרכישה במערכת וכן לקבוע, לעדכן ולשנות את אופן רכישתם ואת מחירם, לרבות דמי טיפול ודמי משלוח. אלא אם צוין אחרת במפורש, מחירי הספרים המודפסים המופיעים במערכת כוללים מע"מ בהתאם לשיעורו לפי דין בעת ביצוע רכישת הספרים המודפסים, אך אינם כוללים דמי טיפול ודמי משלוח אשר יתווספו ויוצגו לקראת סיום ההזמנה.
 • מכירה. מכירת הספרים המודפסים במערכת הינה מכירה רגילה לכל דבר ועניין, קרי, מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש, עד גמר המלאי, בהתאם להוראות במערכת ולתנאי השימוש. לא תתאפשר מכירה סיטונאית במערכת. כל מכירה כפופה, בין היתר, לכך שהספרים המודפסים נמצאים במלאי הזמין למכירה במועד ביצוע ההזמנה ושאין כל מניעה אחרת לספק אותם. הצגתם של הספרים המודפסים במערכת אינה מהווה הצעה בלתי הדירה או התחייבות למכירת הספרים המודפסים. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הספרים המודפסים המוצגים במערכת. ההזמנה תחייב את החברה רק לאחר אישור ההזמנה בידי החברה.
 • אספקה ומשלוח. החברה תספק ללקוח את הספרים המודפסים שרכש במערכת עד [21] ימי עסקים ממועד אישור הרכישה, באמצעות חברת שילוח לכתובת בישראל שמסר הלקוח בהליך הרכישה בהתאם לתעריפי המשלוח המפורטים במערכת ואשר יהיו ניתנים לשינוי על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת הספרים המודפסים כתוצאה מהתרחשות אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתות, השבתות, תקלות טכניות, תקלות ועיכובים מצד חברת השילוח, פעולות איבה, או כוח עליון. 
 • ביטול רכישה עקב פגם או אי התאמה. באחריות הלקוח לבדוק את הספרים המודפסים מיד עם קבלתם לידיו ועליו להודיע לחברה תוך ארבעה-עשר (14) ימים על פגמים כלשהם בספרים המודפסים, לרבות נזקים שנגרמו להם במשלוח, אי התאמה בספרים המודפסים שנרכשו להזמנה או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה על ידי החברה (להלן: ״תקופת הדיווח״). הלקוח יפרט בהודעה כאמור מספר החשבונית של הרכישה הרלוונטית, מועד האספקה ותיאור הפגם או התקלה. במקרה כאמור, תברר החברה את התלונה, ואם התלונה תמצא מוצדקת, תחזיר החברה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום אישור התלונה, את אותו חלק ממחיר הרכישה ששולם על ידי הלקוח עבור הספרים הפגומים, בתנאי שהלקוח יעמיד את הספרים הפגומים שקיבל בעקבות העסקה לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה. ככל שלאחר בדיקת החברה יימצא שהנזק לספר לא נגרם עקב רשלנות מצד החברה או מי מטעמה, תהיה החברה רשאית להחליט על דחיית התלונה וביטול ההחזר הכספי. להסרת כל ספק, לאחר תקופת הדיווח, לא תהיה ללקוח כל טענה כלפי החברה בקשר עם הספרים המודפסים.

8. סודיות

 • הינך מודע לכך שהשירותים מכילים מידע סודי, מידע קנייני וסודות מסחר של החברה ושכל חשיפה, שימוש או העתקה שאינם מאושרים של השירותים או כל חלק מהם עשוי לגרום לחברה נזק כלכלי רב. הינך מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאחר, לחשוף או לפרסם כל מידע סודי אשר יגיע לידיך מהחברה ומתחייב לא לעשות כל שימוש במידע כאמור שלא בהתאם להסכם זה. 

9. תקופת ההסכם וסיומו

 • תקופת ההסכם. הסכם זה יהיה בתוקף למשך פרק הזמן הנקוב בכתב ההזמנה (להלן: "תקופת ההתחייבות"). לאחר תום תקופת ההתחייבות יוארך ההסכם באופן אוטומטי לפרקי זמן נוספים, כל אחד באותו אורך של תקופת ההתחייבות (כל פרק זמן כזה: "תקופת ההארכה"), אלא אם כן אחד מהצדדים מסר לצד השני הודעה על אי חידוש שלושים (30) ימים לפני תום תקופת המינוי הרלוונטית (תקופת ההארכה יחד עם תקופת ההתחייבות: "תקופת ההסכם").
 • סיום ההסכם. כל צד רשאי לבטל הסכם זה בהתראה בכתב של שלושים (30) ימים לפני מועד הביטול. ביטול ההסכם לפי בקשת הלקוח מותנה בפירעון כל החובות הפתוחים כלפי החברה. בנוסף, החברה רשאית להביא הסכם זה לסיומו באופן מידי אם הלקוח הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה (ככל שהיא ניתנת לריפוי) חמישה עשר (15) ימים ממועד משלוח התראה על כך או במקרה שהלקוח החל, או שהוגשו נגדו, הליכי פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים, הליכי הוצאה לפועל ו/או הליכי עיקול כנגד נכס מנכסיו. 
 • השלכות סיום ההסכם. עם סיום ההסכם או פקיעתו, מכל סיבה שהיא, תיפסק גישתו של הלקוח ושל הקוראים מטעמו לשירותים, הוא יחדל לעשות כל שימוש בהם ולא תהיה לו יותר אפשרות לגשת למידע המאוחסן בשירותים. סיום ההסכם מכל סיבה שהיא לא ישחרר את הלקוח מחובתו לשלם לחברה את כל התשלומים המגיעים לה לפי הסכם זה. סעיפים ‏4, ‏5, ‏8, ‏9, ‏10, ‏11, ‏12, ו- ‏13 יוותרו בתוקף אף לאחר סיומו של הסכם זה.

10. אחריות

 • היעדר אחריות. השירותים ניתנים ללקוח כפי שהם ("AS IS") והחברה אינה אחראית באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לנכונות ולשלמות המידע הנמסר באמצעות השירותים או להתאמתו למטרה מסוימת. החברה איננה מתחייבת כי השירותים יינתנו באופן רציף, נטול שגיאות או כי ישיגו את התוצאות המבוקשות על ידי הלקוח והיא לא תשפה כל גורם אם יפגע בדרך כלשהי מהשימוש בשירותים. השימוש במערכת ובמידע יהיו על אחריות הלקוח בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה איננה אחראית: (א) לכל כניסה שאיננה מורשית או לשימוש בשרתי או התקני הלקוח ולכל מידע המאוחסן בהם; (ב) לכל הפרעה או הפסקה של שידור, אובדן או דליפה של נתונים או כל טלקומוניקציה אחרת; (ג) לכך שווירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת; ו/או  (ד) למעשיהם או למחדליהם של צדדים שלישיים כלשהם, וכל פניה לקבלת שירות או מוצר וכל קשר עם גורם אשר הציע אותם, ייעשו על-ידי הלקוח ובאחריותו; ו/או (הד) לתוכן של הספרים אשר יימסרו ללקוח או יעמדו לעיונו, ולזכויות בהם. 
 • הגבלת אחריות. בכל מקרה החברה וכל מי מטעמה, לרבות בעלי מניותיה, עובדיה ומנהליה, לא יהיו, בשום מקרה, אחראים לפי כל תאוריה משפטית, עבור נזקים תוצאתיים או עקיפים מכל סוג שהוא הנוגעים או נובעים מהסכם זה, ולנזקים כלשהם הנוגעים או נובעים מהסכם זה, מהשירותים, משימוש או מחוסר יכולת של הלקוח להשתמש בשירותים, ממידת שביעות רצון הלקוח מהשירותים, מעיכוב באספקת השירותים כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בהם שאינם בשליטת החברה, אף אם החברה יודעה בדבר האפשרות לנזקים מסוג זה או שהיה ניתן לצפותם באופן סביר. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריותה המצטברת של החברה ו/או מי מטעמה כלפי הלקוח כלפי הלקוח, וכל מי מטעמו או הקשור אליו, לנזקים ישירים תהא מוגבלת לסך התמורה אשר שולמה לחברה בפועל על-ידי הלקוח לפי הסכם זה במהלך 12 החודשים שקדמו לאירוע הנזק. 

11. פרטיות

 • מדיניות הפרטיות של החברה, הנמצאת כאן קישור, הינה בבחינת תנאי מתנאי השימוש, ובעצם השימוש במערכת הינך מאשר את הסכמתך גם למדיניות הפרטיות. 

12. שיפוי

 • מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין, הינך מסכים ומתחייב לשפות את החברה וכל מי מטעמה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה בקשר עם טענות של קוראים או צדדים שלישיים כלשהם הקשורים ללקוח ו/או טענות שהשימוש בכל תוכן שסופק על ידי הלקוח מפר זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ו/או בשל הפרת תנאי השימוש על הלקוח ו/או מי מטעמו. 

13. שונות

 • יחסי הצדדים. אין דבר בתנאי השימוש אשר יפורש כדי ליצור בין הצדדים יחסי עובד-מעביד או שותפות. תנאי השימוש חלים ביחסים בין הלקוח לבין החברה, ואינם מעניקים זכות לצד שלישי כלשהו. 
 • המחאת ההסכם. הלקוח אינו רשאי להעביר, להמחות או לשעבד את הסכם זה או את זכויותיו והתחייבויותיו בהסכם זה לצדדים שלישיים, אלא לאחר קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב. כל ניסיון של הלקוח לעשות כן בניגוד לאמור בסעיף זה, ייחשב לבטל. החברה שומרת על זכותה להמחות או להעביר את הסכם זה לצד שלישי כלשהו מבלי צורך בקבלת הסכמת בלקוח ו/או למסור לו הודעה על כך. 
 • כלל ההסכם. הסכם זה ונספחיו מבטאים את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בהם, והם מחליפים ומבטלים כל מצג או הסכמה קודמת ששררו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים (בין בכתב ובין בעל-פה) לפני חתימת ההסכם. 
 • אכיפה. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתנאי השימוש הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי תנאי השימוש.
 • ויתור על זכויות. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי לקוח מסוים לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש.
 • דין וסמכות שיפוט. על תנאי השימוש ועל השימוש במערכת חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם. 
 • הודעות. הודעות בקשר להסכם זה יישלחו בדוא"ל לכתובת [psik@psik.io] או בדואר רשום או במסירה אישית, ויראו כל הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמענה במוקדם שבין המועדים הבאים: בחלוף יום עסקים אחד ממועד משלוחה בדוא"ל; בחלוף חמישה ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום; במועד הצעתה לנמען במסירה אישית.

תנאי שימוש

תאריך עדכון: 3 בנובמבר, 2020